เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30-14.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

07

08

ผู้เข้าร่วมหารือ :

  1. นายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
  2. นายอุทิศ ทัศนภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
  3. นายวรพจน์ สายน้ำเขียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
  4. นายทองทศ คงกะเรียน เลขานุการนายกฯ
  5. จ.ส.อ.อภิรมย์ สงใญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
  6. นายธงชัย สมเสนาะ หัวหน้าสำนักปลัด
  7. นายวีระพันธ์ เบ้าหล่อเพชร นายช่างโยธาชำนาญงาน