เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาเพื่อสืบค้นข้อมูลสำคัญของพื้นที่ อาทิ ลักษณะทางสังคม ขอบเขตการปกครอง จำนวนครัวเรือนประชากร รายชื่อผู้นำชุมชนและข้อมูลติดต่อ พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่

01

นายทายาท ชัยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเขาน้อย

02

นายสุรชิต ทองสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลปราณบุรี

03

นางศิริพร เผ่าพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง

04

จสอ.อภิรมย์ สงใญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

05

นายประเยาว์ รังวัด
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองตาแต้ม