สรุปผลกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลสรุปมีดังต่อไปนี้

01

02

03