โครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย) ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2561 จำนวน 8 เวที ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.


เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.


เวทีที่ 3 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.


เวทีที่ 4 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.


เวทีที่ 5 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.


เวทีที่ 6 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.

 


เวทีที่ 7 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.


เวทีที่ 8 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.


ดาวน์โหลดเอกสาร