เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 -10.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ ห้องหว้ากอ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
03

04

ผู้เข้าร่วมหารือ

 1. นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. นายธฤต สำราญเวทย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

 3. น.ส.ธิดารัตน์ สุดสวาสดิ์ แทนเกษตรจังหวัด

 4. นายเภาพงศ์ หอยทอง แทน ผอ.สำนักทรัพยากรและธรรมชาติจังหวัด

 5. นายอาทร วีระธรรมโม แทนที่ดินจังหวัด

 6. นางสุวิมล ทองห่อ ปลัดอำเภอปราณบุรี

 7. นายไพบูลย์ เรืองยุวนนท์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบท

 8. นายอรรถวิทย์ ยงกิตติวรราช แทนสำนักงานจังหวัด

 9. นางศิริวรรณ รัตนชัยชฏะ แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด

 10. นางสุริยา น้ำเงิน แทนโยธาธิการและผังเมือง

 11. นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ แทน ผอ.แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์