เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 -10.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
01

02

ผู้เข้าร่วมหารือ

  1. นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
  2. นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
  3. นายประเยาว์ รังวัด ผู้อำนวยการกองช่าง