invitegroupขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย) เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเบื้องต้น ขอบเขตการดำเนินงานศึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ดังนี้

ph01 03เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. โครงการฯ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

invite pp1ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1(ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

changenamewebโครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ จาก www.pranburibypass.com เป็น www.ปราณบุรีสาย-ง.com มีผลตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป