05เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 11.30-12.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบผู้แทนหน่วยงานเทศบาลตำบลปราณบุรี เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ เทศบาลตำบลปราณบุรี

03เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.30-11.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบผู้แทนหน่วยงานเทศบาลตำบลเขาน้อย เพื่อแนะนำโครงการกับบุคลากรหลักในพื้นที่ศึกษา ณ เทศบาลตำบลเขาน้อย

01เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30-10.00 น. ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี และ นายอำนาจ ใจสมุทร นิมิตรภวิล ปลัดอำเภอปราณบุรีเพื่อแนะนำโครงการฯ

01เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ดำเนินการเข้าพบผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาเพื่อสืบค้นข้อมูลสำคัญของพื้นที่