conclusion 2สรุปผลกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

pransem2 08เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. โครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

sem2ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ร่างผลการศึกษาของศึกษาแนวเส้นทางที่เหมาะสมและการออกแบบ มาตรการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

group 1 04โครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย) ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2561 จำนวน 8 เวที