ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ความเป็นมาโครงการ

ด้วยอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตเป็นเหตุผลทำให้เขตชุมชนเมืองที่เป็นย่านการค้าและที่พักอาศัยเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการจราจรติดขัดหลายแห่ง สาเหตุจากเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีอยู่รองรับไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่เป็นเส้นทางหลักผ่านตัวเมืองปราณบุรี

ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสำคัญซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองในระยะต่อไปอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางทำให้การเดินทาง ขึ้น-ลง จากทางภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดเกิดความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ชุมชนเมือง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองปราณบุรีอนาคต

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขึ้น-ลง จากทาง 14 จังหวัดภาคใต้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

  

ขอบเขตการศึกษา

  • รวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการและบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ
  • งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการเบื้องต้น (Topographic Survey)
  • งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง
  • งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร พร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจรและวิเคราะห์ระดับการให้บริการ
  • งานจัดทำแนวสายทางและรูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น (Preliminary Design)
  • งานประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  • การนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยก และหรือรูปแบบที่เหมาะสม
  • งานออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) ประกอบด้วย งานออกแบบเรขาคณิตของสายทางและโครงสร้างชั้นทางเบื้องต้น งานศึกษารูปแบบโครงสร้างเบื้องต้น เช่น สะพานทางข้าม ทางลอดทางแยกต่างระดับ เป็นต้น งานออกแบบระบบระบายน้ำเบื้องต้น งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเบื้องต้น
  • งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

แผนการดำเนินงาน

โครงการมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 300 วัน  นับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

แผนงานประชาสัมพันธ์โครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บรรเทาปัญหาความคับคั่งของปริมาณการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมเส้นทางการเดินทางขึ้น-ลง ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เพิ่มศักยภาพรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองปราณบุรีในอนาคต