ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการและพื้นที่ในระยะ 500 เมตรออกไปทั้งสองข้าง จากแนวกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ตำบลเขาน้อย ตำบลปราณบุรี ตำบลวังก์พง และตำบลหนองตาแต้ม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 14 กิโลเมตร โดยช่วง 6 กิโลเมตรแรกผ่านเขตพื้นที่ตำบลวังก์พง ช่วงประมาณ กม.ที่ 6 ถึง กม.ที่ 12 ผ่านเขตพื้นที่ตำบลปราณบุรี และตั้งแต่ กม.ที่ 12 ถึง กม.ที่ 14 ผ่านเขตพื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม ซึ่งแนวเส้นทางทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งเส้น รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 14 กิโลเมตร

รูปแบบโครงการเบื้องต้น

รูปตัดโครงการระยะแรก

ถนนระดับดิน

ถนนสะพานข้ามแยก / ทางรถไฟ